ျငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွ ငိုေကြ်းသံ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္္ပိုင္းအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍လြန္ခဲ့သည္႔လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ဖက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ ္ေရွ႔ဆက္တိုးႏုိင္ျပီး တိုက္ခုိက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္မည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေျမာက္ဖက္ပိုင္းအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္မ်ား ပိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈ အသစ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေနဆဲျဖစ္သည္။

KWAT မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အေပၚ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ စစ္ေရးထိုးစစ္ အတိုင္းအတာကို သိရိွႏိုင္မည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏိုင္းေဒသမ်ား တ၀ိုက္အျပင္တရုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ KIA စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၊ အင္အား ၁၅၀၀၀ေက်ာ္သည္ KIA ထိုးစစ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားပါ ပိုမ်ားလာသည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္စုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္စုံ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend