ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၂၁) “၀” အမ်ိဳးသားအေရးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားအားသံုးသပ္ျခင္း

wa-analysis

 

သုံးသပ္ခ်က္ စားတမ္းအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend