ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေၾကျငာစာတမ္း

karenni-state-womens-voice-conference-statement_page_1karenni-state-womens-voice-conference-statement_page_2karenni-state-womens-voice-conference-statement_page_3karenni-state-womens-voice-conference-statement_page_4

Send this to a friend