လူူမသိသူမသိဘ၀မ်ား – ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ သံသရာ

လတ္တေလာကာလ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ၏ အနာဂတ္တို႔ အေပၚသာ အာရံုစိုက္မႈမ်ားေနၿပီး အလြန္နက္နဲေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ဆက္လက္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမႈမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူ IDP လူထုမ်ား၏ လက္ငင္း႐ုန္းကန္ရင္ဆုိင္ေနရမႈမ်ားအား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ကိုင္တြယ္ေဖာ္ျပေနျခင္းမရွိေပ။ ၎ IDP လူထုမ်ားသည္ လူစိတ္၀င္စားမႈပုိမ်ားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဇာတ္ထုပ္ႀကီးေအာက္တြင္ ဖံုးကြယ္ခံေနရသည့္ ကသိကေအာက္ အမွန္တရား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း၇၀နီးပါးၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္ေသာေဒသမ်ားမွ IDP ၆၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ၄၇၉,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ အက်ပ္အတည္းႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး IDP လူထု ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကုိသာမက ကမၻာတစ္လႊားမွ ႏိုင္ငံျခားအကဲခတ္မ်ားကို ဖမ္းစားေနရာ မၾကာခင္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ အေကာင္းျမင္ဝါဒႏွင့္ ကူးစက္လြယ္ အေတြးအျမင္တို႔က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အလႉရွင္တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈအား ထပ္မံက်ဆင္းေစခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend