ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား

တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ တအာငး္ ေဒသရွိ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ဗံုးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို အဓမၼေပၚတာ ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးခ်ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ဖက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ဖြဲ႕အင္အားမ်ား ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေနၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) အပါအဝင္၊ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ပါသည္။ တအာင္းေဒသ ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃,၀၀၀ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၁၂,၀၀၀ ဦးသို႔ တိုးတက္မ်ားျပားလာခ့သဲ ည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ ပိုင္းမွ တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မ အနည္းဆံုး ၇ ခုေက်ာ္ကိုလည္း ခ်
ထားခဲ့သည္။ ဗံုးက်ဲျခင္း အပါအဝင္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တအာင္းေက်းရြာလူထု ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾက ရၿပီး၊ ယင္းတို႔ အမ်ားစုမွာ ယခုတိုင္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေသးေပ။

အစီရင္ခံစာအျပည့္စုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend