Statement 123 Views

“လူမႈဘ၀ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ မုဒိမ္းမႈမ်ားေပ်ာက္ေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္”

March 8th, 2017  •  Author:   Burmese Women's Union  •  1 minute read

အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေကာင္းမြန္ေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို အေျချပဳကာ ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ကမ႓ာတ၀ွမ္း ဂုဏ္ျပဳက်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၁၀၆ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္သည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တရက္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔ႏွင့္ တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္သည့္ ယခုလို ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အေၾကာင္းကိုပင္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အကာအကြယ္မဲ့ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေန ၾကရသည့္အျပင္ လူသားမဆန္သည့္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကို လူမမယ္အရြယ္ေလးမွအစ အိုမင္းမစြမ္း အဖြားအိုမ်ားအထိပင္ က်ဴးလြန္ခံေနရသည္မွာ အဆိုးဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။

ရဲမွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ တရား၀င္တုိင္ၾကားခံရသည့္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၁၀၀ ရွိၿပီး ထိုထဲတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၆၇၁ မႈရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တစ္လတည္းတြင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၂၅ မႈရွိေနၿပီး ၈၁ မႈမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျဖစ္ သည္။ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွသာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလံုၿခံဳဆံုးေနရာဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ မိသားစုအ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းတြင္ပင္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားမႈ တုိးျမင့္လာျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအား အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည္။ ဤအေျခအေနသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ကာယကံရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာမက၊ မိသားစု၀င္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကိုပါ ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ လံုၿခံဳမႈ မရွိသေရြ မိမိတုိ႔ မိသားစုႏွင့္ မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရရွိရန္မွာ မျဖစ္နုိင္ေပ။

ထုိသုိ႔ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြက္ အရွက္မဲ့ေစေသာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ား ဒီေရအလား တိုးတက္ေန ျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈအားနည္းေနျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ ကူညီေပးႏုိင္ေသာ ခုိင္မာသည့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတရပ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတုိ႔မွရႈျမင္သည္။ ထိုသို႔ လူသားမဆန္၊ သိကၡာမဲ့သည့္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကို မိမိတုိ႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားရန္ ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးအေရး ယူမႈမ်ား၊ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားသည့္အစီအစဥ္မ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ေစရန္ သြယ္၀ိုက္တြန္းအားေပးေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလံုးကို ဆန္႔က်င္သည့္ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ား မိမိတုိ႔တဦးခ်င္းစီတြင္ ရွိရန္မွာ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ လူမႈအ၀ိုင္းအ၀ုိင္းတခုလံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ မုဒိမ္းမႈမ်ားပေပ်ာက္ရန္ မိမိတို႔ တဦးခ်င္းစီအလိုက္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ တတ္နုိင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္ပူးေပါင္းကူညီၾကပါရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ဇင္မာၿဖိဳး – အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး(+၆၆ ၈၇ ၇၈၇ ၈၈၉၅)/

ယဥ္မ်ဳိးလႈိင္ – စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတာ၀န္ခံ (+၉၅ ၉၂ ၅၁၀ ၄၀