မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ CDM မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီအား မီးသတ်ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း

April 24th, 2022  •  Author:   Ministry of Home Affairs and Immigration  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.