အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများ အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအား ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း

April 24th, 2022  •  Author:   Ministry of Home Affairs and Immigration  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.