Statement 467 Views

ပြည်သူလူထုပိုင် အိုးအိမ်များအား မတရား ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းနေမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်

February 27th, 2022  •  Author:   National Unity Government of Myanmar  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.