တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၂) နေ့။)

October 12th, 2021  •  Author: Karenni Nationalities Defense Force  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.

Send this to a friend