အမုန်းစကားများဆိုင်ရာ လစဉ်အစီရင်ခံစာ (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉)

ယခုအစီရင်ခံစာသည် Reliable Organization ၏ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လေ့လာစောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမုန်းစကား တွေ့ရှိချက်များကို ထုတ်ပြန်သော လစဉ်အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံရယူပါ။

Send this to a friend