အမုန်းစကားများဆိုင်ရာ လစဉ်အစီရင်ခံစာ (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉)

December 1st, 2019  •  Author:   Reliable Organization  •  1 minute read

ယခုအစီရင်ခံစာသည် Reliable Organization ၏ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လေ့လာစောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမုန်းစကား တွေ့ရှိချက်များကို ထုတ်ပြန်သော လစဉ်အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံရယူပါ။