တနသာၤရီဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend