တနသာၤရီဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

November 27th, 2019  •  Author:   Tanintharyi Indigenous People Solidarity  •  0 minute read