(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSNeP) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend