ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ ႏွင့္ ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားအားတရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးရန္

September 11th, 2019  •  Author:   Karen Peace Support Network  •  1 minute read
Featured image

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားအား ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ အျခားသူႏွစ္ဦး တို႔အေပၚ အစိုးမွတရားစြဲဆိုမႈအား ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ မွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အစိုးရမွ အစီအစဥ္ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရွိေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔အစီအစဥ္ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားမႈအား ႐ုတ္သိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ လြတ္ လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကန႔္သတ္ေသာၿငိမ္းစုစီ အစရွိေသာဥပေဒမ်ားအား ႐ုတ္သိမ္းေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာထဲတြင္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈႏွင့္ ၿငိမ္းစုစီ အစရွိ ေသာဥပေဒမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

အာဇာနည္ေန႔ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းအေပၚ ပိတ္ပင္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးဘာသာမတူကြဲျပား ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာတိုင္းျပည္ႏွင့္ မတူညီေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတခုခ်င္းစီတြင္ မတူ ညီေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ သမိုင္းမ်ား၊ ႏွင့္သူတို႔တန္ဘိုးထားျမတ္ႏိုးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားေန႔မ်ားရွိ ေၾကာင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက နားလည္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ျပသလိုက္သည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အာဇာနည္ေန႔သည္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ေရသာ ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရင္း က်ဆုံးခဲ့ရေသာ သူမ်ားအား ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရရန္ အမွတ္ရလုပ္ေဆာင္ေသာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ေန႔တြင္ က္ေရာက္ေသာ အာဇာနည္ေန႔ကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။

အာဇာနည္ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းအေပၚ တားျမစ္ျခင္းသည္ ကရင္လူထုတရပ္လုံးကို မ်ားစြာထိခိုက္နာက်င္ ေစၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသလို ရန္လိုမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြာေစကာ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ရွိေနသည့္ ကရင္လူထုတို႔၏ရင္ထဲက မယုံၾကည္သံသယျဖစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုႀကီးထြားေစ သည္။ ထိုမွ်မက ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အစီအစဥ္ဦးေဆာင္သူမ်ားကိုပါ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ တရားစြဲဆိုလုပ္ ေဆာင္မႈွုသည္ လြန္စြာအႏုတ္သေဘာေဆာင္ၿပီး ျပႆနာပိုမိုႀကီးထြားေစေသာေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွည္ၾကာလ်က္ရွိေသာပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နယ္ ေျမေဒသႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဗမာတပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္မိသားစုမ်ားစြာ မိမိတို႔ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအား ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလုံးသားမ်ားထဲတြင္ ႏွက္ရွိင္းစြာကိန္းေအာင္းေနသည္။ ဤအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အယုံအၾကည္မႈကင္းမဲ့လာျခင္းမ်ားကို လစ္လႉရႈမထား သင့္ေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိလာရန္ ဗမာျပည္ရွိ တိုင္းရင္သားမ်ားအားလုံးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တမ်ိဳးခ်င္းစီ၏ မတူညီကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားအေပၚ အမည္တပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ က်င္းပခြင့္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေနာ္ဝါးခူရွီး +၆၆ ၀၈၆ ၁၁၈ ၂၂၆၁ ( ကရင္၊ အဂၤလိပ္)

ေစာအဲလက္(စ္) – +၉၅ ၀၉၇၇ ၉၃၁ ၃၅၇၅ ( ကရင္၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ)

ထုတ်ပြန်ချက် PDF ယူရန်။

ထုတ်ပြန်ချက်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်။