ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

August 25th, 2019  •  Author:   Women's League of Burma  •  0 minute read
Featured image