ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend