နမၼတူေပၚတည္ေဆာက္သည့္ေရကာတာမ်ား ရပ္တန္႔ေရး တာလံုေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားမွ ရပ္ရြာဇာတာ ဆက္ျပဳလုပ္ျခင္း

August 21st, 2019  •  Author:   Ta Long Villagers  •  1 minute read

ဆက္သြယ္ရန္

စိုင္းထမ္းအိုက္ +၉၅ (၀)၉-၉၇၁-၈၇၉-၉၈၂

နန္းေလာဝ္ခမ္း +၉၅ (၀)၉-၂၆၂-၁၀၈-၀၆၂

စိုင္းေခးဆိုင္ +၆၆ (၀) ၈၁၆၇၂၂၀၃၁

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာ