ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ အေသးစိတ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာ

August 20th, 2019  •  Author:   UN Fact Finding Mission , UN Human Rights Council  •  1 minute read

Unofficial Burmese translation of the report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at 39th session of Human Rights Council. (10-28 Sep 2018)

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ Human Rights Council ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး

(စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မွ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃၄/၂၂ အရ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ဦးတည္အာရုံထားခဲ့ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚခြင့္၊ စုရံုးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ အမုန္းစကားမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား၏ တသမတ္တည္းျဖစ္ေနေသာ ပံုစံမ်ားကို ေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို အဓိကက်ဳးလြန္သူမ်ားမွ ျမန္မာ့လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ပဓာနာက်သူမွာ စစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းပရိယာယ္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ားအား လက္လြတ္စပယ္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေလးစားလိုက္နာရန္ အစဥ္တစိုက္ပ်က္ကြက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ ျပည္တြင္းအဆင့္၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေသာ အျပစ္ေပးခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အင္အားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းမွ လာေရာက္မွျဖစ္ေတာ့မည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဳးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈတရားရံုးတခုတြင္ စစ္ေဆး၊ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား အမည္နာမ ေဖၚထုတ္ျပသျခင္း အပါအဝင္ ဤအစီရင္ခံစာ အဆံုးသတ္၌ တိက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤတင္ျပမႈက ျဖစ္ေစသည္။

ယခုလက္ရွိမွတ္တမ္းတြင္ မစ္ရွင္၏ အေသးစိပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၎၏ အဓိကက်ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို A/HRC/39/64 မွတ္တမ္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ အစီရင္ခံအျပည့္အစံု။

မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု။

*******

ဤအစီရင္ခံစာ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ကုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ အေသးစိတ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာအား တရားမဝင္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ ဘာသာျပန္အဖြဲ႔၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နာမည္မ်ား၊ ေက်းရြာ ၿမိဳ႕အမည္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနပါက မိမိတို႔အားနည္းခ်က္အျဖစ္ နားလည္၍ ျဖည့္စြက္ ဖတ္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စကားလံုး/အေခၚအေဝၚမ်ားမွာ ျမန္မာစကားလံုး အသစ္တီထြင္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နားလည္ရခက္သည္ဆိုလ်ွင္လည္း မိမိတို႔ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ ဝန္ခံအပ္ပါသည္။
(ဘာသာျပန္အဖြဲ႔)