ေသြးစြန္းေသာပယင္း-စစ္တပ္၏အရင္းအျမစ္သိမ္းယူမႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္လိုက္သည္

August 20th, 2019  •  Author:   Kachin Development Networking Group  •  1 minute read

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ ဌာနတိုုင္းရင္းသား လူဦးေရကိုုထပ္မံ  ေမာင္းထုုတ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမ၏ ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုု တိုုးခ်ဲ႕ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သူတိုု႔၏ စစ္ပြဲကိုု တစ္ဆင့္ျမွင့္ ခဲ့သည္။ တရုတ္ ႏိုုင္ငံ၏ ခါးပတ္ကြင္းနွင့္ လမ္းပဏာမ ေျခလွမ္း၏ အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ဆက္ထားေသာ သမိုုင္း၀င္ လီဒိုလမ္း လံုၿခံဳရန္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားမ်ားျပားလွေသာ ပယင္း တူးေဖာ္မႈမ်ားကိုု သိမ္းပိုုက္ရန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးေသာ ထိုုးစစ္ၾကီးကိုုကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုုင္း ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ပယင္းသည္ကမၻာ႔ရတနာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒိုင္ႏိုုေဆာ ေခတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ “ေသြး ပယင္း” သည္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္သာ ေတြ႔ႏိုုင္သည့္ အလြန္အမင္း ရွားပါးေသာ အနီရင့္ေရာင္ တြင္းထြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ တရုတ္အမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မၾကာေသးမီက ထိုုးစစ္မ်ားအတြင္း ေမာင္းထုုတ္ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုုလည္း  ရက္စက္စြာ ထင္ဟပ္သည့္ အမည္ျဖစ္သည္။

ပယင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းရုတ္တရက္ၾကီး ထြားလာမႈသည္ တရုတ္ေစ်းကြက္မွ ေတာင္းဆိုု မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုုင္ငံ တလႊားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႔ေျပာင္း တူးေဖာ္ေရးလုုပ္သားမ်ား ေဒသတြင္းသိုု႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကိုု ျဖစ္ေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၉၉ သန္း သက္တမ္းရွိ အေမႊးပါေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၏အၿမီးကို ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ထြက္ရွိေသာပယင္း အတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ကုုန္သြယ္မႈ ပိုုအားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာပယင္းေမွာ္ဧ ရိယာကုိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ုဳပ္ထားေသာ္လည္း အဖိုးတန္ သယံဇာတကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွတရုုတ္ႏိုုင္ငံ အတြင္းသိုု႔တင္ပိုု႔ရာ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ပယင္းသယ္ပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုုး တြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုုးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ ပယင္းကုန္သြယ္မႈကိုု အရင္းအျမစ္မွ လြဲယူရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သူတိုု႔က ေလယာဥ္သံုုး၍ ပယင္းေမွာ္ ဧရိယာအေပၚမွလက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားေထာင္နဲ႔ခ်ီ က်ဲခ်ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားလံုုးကိုု ဆယ္ရက္အတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အမိန္႔ေပးထားၿပီးမလိုုက္နာပါက KIA ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္ သူမ်ားမွာ ေမွာ္လုုပ္သားမ်ားသာမက မ်ဳိးဆက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုေနရာတြင္ေနထိုုင္ၿပီး ေတာင္ယာ လုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ ဌာေန တိုုင္းရင္း သား ရြာသား ၅,၀၀၀ ခန္႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုုးစစ္မွာ တစ္နွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားမွာသူတိုု႔ ၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကိုုသာသိမ္းယူ ခံရသည္မကေသးပဲ စစ္တပ္၏ ေစာ္ကားေႏွာက္ ယွက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုုပါခံၾကရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား သံုုးေယာက္မွာ ေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုုးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီတြင္ အရပ္သား၃၀၀၀  ခန္႔သည္ ပဋိပကၡဧရိယာအတြင္းပိတ္မိေနခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က သူတိုု႔ကိုု ေဘးကင္းရာသိုု႔ ထြက္ခြင့္မျပဳပဲ လံုေလာက္ ေသာအစားအစာ သိုု႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိပဲဆယ့္တစ္ရက္ ၾကာ ထိန္းထားခဲ့ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားေသာအကူအညီမ်ား ေပးပိုု႔မႈကိုုလည္း တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ယေန႔ထိတိုုင္ေအာင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ပယင္းေဒသ၏ ဌာေနတိုုင္းရင္း သားေနထိုုင္သူမ်ားမွာ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ ဘုရားေက်ာင္းၿခံ၀င္းမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ေနရၿပီး ဒုုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမခံရပဲ အိမ္မျပန္ ႏိုုင္ပဲ ရွိေနသည္။

ထိုုးစစ္ဆင္ႏြဲရန္အတြက္ “သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဟူေသာ အဆိုကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ အျဖစ္ အသံုုးျပဳထားေသာ္လည္း ထိုုးစစ္စတင္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အၾကာမွာပင္ ေဒသတြင္း ပယင္းတူးေဖာ္ မႈမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပဲျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္း သည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ေမွာ္မ်ားကိုု  သိမ္းပိုုက္ လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကိုု ေပၚလြင္ေစ သည္။

ထိုုးစစ္ေနာက္တြင္ လုုိက္ပါလာေသာ အစဥ္အၿမဲ လုုပ္ေဆာင္ေနၾက စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕မႈ ပံုစံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုုင္းရင္းသားျပ ည္သူမ်ားအေပၚစစ္တပ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုုပ္ေရး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာင့္တင္းခိုုင္မာ ေစေရးအတြက္ ေဒသခံဌာေနတိုုင္းရင္း သားမ်ား၏ နစ္နာဆံုုးရံႈးမႈ အေပၚအေျခခံ၍ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ယခင္KDNG ၏မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားက ျပသထားၿပီးျဖစ္ သည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ေ၀း၍ အစိုးရစစ္တပ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္း ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အတြက္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတေလ်ာက္ အဖ်က္စြမ္း အားႀကီးမားေသာ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကိုခြင့္ျပဳခဲ့ သည္၊ တရုုတ္ေစ်းကြက္အတြက္ တသီးစား စုုိက္ပ်ဳိးမႈ လုုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေျမဧကရာေပါင္း မ်ားစြာကိုု ယုဇန ကုမၺဏီအား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

အလားတူပင္အနီးအနားရွိ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း ေမွာ္သည္လည္း စစ္တပ္မွေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ မႈမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုုသိမ္းပိုုက္ လိုုက္သည့္အ ခ်ိန္မွစ၍ ဆတိုးက်ယ္ျပန္႔ခဲ့ၿပီးေဒသခံျပည္ သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ေနထိုုင္လုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္မႈမ်ားကိုု ဆံုုးရံႈးေစကာ အစိုုးရႏွင့္ စစ္တပ္ထိပ္တန္းအလႊာမ်ားအတြက္ ဧရာမ အက်ဳိးအျမတ္ကို ထုုတ္လုုပ္ေပးေနခဲ့သည္။

ဗဟိုအစိုုးရသည္ဌာေနတိုုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ သူတိုု႔၏ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုုင္ ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ သူတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္သယံဇာတအရင္း အျမစ္မ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္ရန္ အခြင့္အေရးကိုု အသိအမွတ္ျပဳၿပီး  ပယင္းေဒသမွအိုးအိမ္မဲ့  ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရသူမ်ားကိုု သူတိုု႔ေနအိမ္မ်ားသိုု႔ ျပန္ႏိုုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုု ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡေျပလည္ေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတိုု႔ေနထိုုင္လုုပ္ကိုုင္ေသာ ေျမေပၚရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ပိုုင္ဆုုိင္ရမည္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိရမည္၊ ၀င္ေငြမ်ားရရွိႏိုုင္ရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ပဋိပကၡဇံုုမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကိုု ကာ ကြယ္ရာ တြင္ ပံ့ပိုုးႏိုုင္ရန္အတြက္ ႏိုုင္ငံ တကာ ဖိအားသည္ အေရးေပၚလိုအပ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ထိုုးစစ္မ်ားကိုု ရပ္ဆိုုင္းသည္အထိ ႏိုုင္ငံျခားစီးပြားေရး ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရံပံုုေငြထည့္၀င္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုုိင္း ထားသင့္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကိုု မိမိတိုု႔ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္မ်ားမွ ဗဟိုု အစိုုးရ၏ ရန္လိုမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုုင္ ေနရ သည့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္း မ်ားအား ကူညီရန္ ေပးပိုု႔သင့္သည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္။