အသက္ေသြးေၾကာကို တားဆီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း-တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနရမႈ

တနသၤာရီျမစ္သည္ အတားအဆီးမဲ့ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ခေမာင္းသြယ္ျမစ္တို႔ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဆုံေတြ႔ၿပီး တနသၤာရီေတာင္ၾကား တစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းကာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွ ကပၸလီ ပင္လယ္အတြင္းသို႔  စီး၀င္သည္။ ျမစ္ႀကီးႏွင့္ သူ၏ ျမစ္ လက္တက္ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ေသာင္း ခ်ီေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလြန္ အဖိုးႂကြယ္ လွေသာ သစ္ေတာႀကီးမ်ား ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ၾက သည္။

တနသၤာရီျမစ္ကို တိုက္႐ိုက္ အမွီျပဳ၍ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္သုံးေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့တို႔ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ ေသာ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၇၆ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၆၁၁၈ ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၂၀၀၈ ဦးတို႔ တည္ရွိသည္။

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၄၄၅၅၇ ေရေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီး ျမစ္ညာဘက္မွ ေက်းရြာ ၃၂ ရြာမွ လူဦးေရ ၇၀၀၀ အထိ ေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရႏိုင္သည္။ ယင္းအျပင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာ မွ လူဦးေရ ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္၏ အသက္ေမြးမႈ၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔အေပၚ မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံတို႔ကို မည္သည့္ အခ်ိန္ကမွ် ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္း မရွိေပ။

အဆိုျပဳေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ အေပၚမ်ားစြာ ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္ၿပီး ႂကြယ္၀ေသာ ျမစ္တြင္းေဂဟေဗဒႏွင့္ သက္ရွိဘုံတို႔ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ သည္။ ယင္းအျပင္ သဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိေသာ သစ္ေတာျပင္ႀကီးကိုလည္း ေရဖုံးလႊမ္းသြားေစႏိုင္ၿပီး အေရွ ႔ေတာင္အာရွရွိ သဘာ၀အတိုင္း တည္ေနေသးေသာ သစ္ေတာႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္ သည္။

တနသၤာရီျမစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း စစ္တည္ရွိရာ ေဒသတြင္လည္း တည္ရွိၿပီး ထိုျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ပင္ လူေသာင္းခ်ီ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရၿပီး ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနယ္စပ္တို႔တြင္ ခိုလွဳံ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ လက္နက္ ကိုင္  ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား သည္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေရး ပ်က္ျပားသြားကာ ေနာက္ထပ္ ျပန္လာမည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေပၚ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး တဖန္ျပန္ေရႊ ႔ေျပာင္းရမည္ကို ပူပန္ေနၾကသည္။

တနသၤာရီျမစ္အတြင္း လ်ာထားဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စိုးရမိမ္မႈ်ား၊ ၿခမိ္းေျခာကမ္မႈ်ား အၾကား ရပရ္ြာေဒသခမံ်ားက ျမန္မာအစိုးရ၊ KNU ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ရန္၊ ၎တို႔ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ႀကီးစြာ ထိခိုက္ေစမည့္ စီမံကိန္း မ်ား ေရွ ႔ဆက္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုယူရန္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာ။

Related Posts:

Send this to a friend