စြမ္းအင္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆာေလာင္ျခင္း

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ယေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းတိုင္းသားမ်ားေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာအသစ္ ႏွစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၊ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ ျမစ္၀န္းက်င္ရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားတို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္အမွီအျပဳေနၾကပုံ ႏွင့္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ  စိန္ေခၚမႈၾကဳံလာရပုံကို ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္။

TRIPNET က ျပဳစုထုတ္ေ၀ေသာ‘ျမစ္ေၾကာင္းတို႔ အလြန္ – ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေဂဟေဒသ အသိျဖင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း’ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ပနဲတာကေပါအဖြဲ႕၊ ေတာင္ပိုင္း လူငယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႔တို႔က ျပဳစုထုတ္ေ၀ေသာ အသက္ေသြးေၾကာကို တားဆီး ပိတ္ဆို႔ျခင္း-တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနရမႈ’  အစီရင္ခံစာတို႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားတု႔ိ၏ နယ္ပယ္ေဒသ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ၊ ႐ိုးရာအတိုင္းက်င့္သုံးလာေသာ ထုံးထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အတူ အကြေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ယင္းအျပင္ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လည္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

‘ျမစ္ေၾကာင္းတို႔အလြန္ – ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေဂဟေဒသအသိျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖတ္ ေက်ာ္ျခင္း’ အစီရင္ခံစာတြင္ တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေဒသခံပညာဗဟုသုတျဖင့္ ေလးႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳ ျပဳစုထားေသာ ငါးႏွင့္ ေရေနသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္ ၁၁၅ မ်ိဳးအေၾကာင္းကို တင္ျပထားသည္။ ေဒသခံပညာဗဟုသုတ အေျချပဳငါးသုေတသနသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ရပ္သူရြာသားတို႔ ဦးေဆာင္သုေတသနျပဳထားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေဂဟအသိပညာႏွင့္ သဘာ၀႐ိုးရာ နည္းအတိုင္းက်င့္သုံး လာခဲ့ေသာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳထားသည္။ ေဒသခံမ်ားကို အားေပးႁမွင့္တင္သည့္ အေနႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းရွိ ေဒသခံမ်ား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေသာသုေတသန ျဖစ္ေပၚ လာေရး TRIPNET က ပ့ံပိုးကူညီသူအေနႏွင့္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဒသခံေတြက သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံထဲမွာရွိတဲ့ သတၱဝါမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း အတြင္းက်က်သိၾကတယ္။ ဒီသုေတသနပါ  ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြဟာေဒသခံေတြက တနသၤာရီျမစ္ႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ အားေကာင္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနတယ္ဆိုတာ ျပေနတာပါပဲ”ဟု TRIPNET မွ စီမံကိန္း ၫွိႏိႈင္းေရးမွဴး ေစာအဲဘတ္က ဆိုသည္။

တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ထိုသို႔ေသာ ေဒသေဂဟေဗဒ အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိနားလည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္ အေရးႀကီးၿပီး ျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးေတာမ်ား တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔တြင္ အသုံးခ်ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ တနသၤာရီျမစ္အတြင္း ႂကြယ္၀ေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္ ေဒသခံတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔ ႏွစ္မိ်ဳးစလုံးသည္ ျမစ္အတြင္း ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ျပန္အစားထိုးမရႏိုင္စြာ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း  ျမစ္ေၾကာင္းတို႔ အလြန္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္။

“ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ျမစ္နဲ႔ သဘာ၀ သယံဇာတကို ကာကြယ္ေပးေနသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈျပသဖို႔နဲ႔ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို မွ်ေ၀ဖို႔ ပလက္ေဖာင္းလိုအပ္ပါတယ္”ဟု TRIPNET ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေစာဖရန္ကီ ေအဘရူး က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူနည္းအားျဖင့္ေကာက္ယူထားသည့္ ေဒသအသိဉာဏ္ အေျချပဳ သုေတသန ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမစ္ေၾကာင္းတို႔ အလြန္ အစီရင္ခံစာပါ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္႐ုံ သက္သက္ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ရပ္ရြာအေျချပဳ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ငါးေဘးမဲ့အိုင္ႏွင့္ ကာကြယ္ ဧရိယာေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကြန္ရက္ပိုက်ယ္ျပန္လာေရး တိုက္႐ိုက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ထိုသို႔ ရပ္ရြာက စီမံသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးပုံစံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ရပ္ရြာက ထိန္းသိမ္းသည့္ ဧရိယာ (ICCA) ပုံစံလည္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သယံဇာတေတြကို ကိုယ္တိုင္အသိပညာ၊ စြမ္းရည္နဲ႔စီမံႏိုင္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအားလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြ ပါကိုပါရ ပါမယ္”ဟု Rays of Kamoethway Indigenous People and Nature မွ ဦးရဲေအာင္ ကေျပာ သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အားထုတ္ေနတာဟာ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးက ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းရာလည္း ေရာက္ပါတယ္”

လွ်ပ္စစ္ ၁၀၄၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအေပၚ ႀကီးစြာထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ‘အသက္ ေသြးေၾကာကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္း – တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္။ တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ အျခားဆည္ ၁၇ ခုအပါအ၀င္ ထိုင္းအေျခစိုက္ GMS ကုမၸဏီ၏ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးၫွိႏိႈင္း သေဘာ တူညီခ်က္ (FPIC) မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အစား အေသာက္၊ ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည္။

“ဒီဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ညာပိုင္းက ေက်းရြာ ၃၂ ရြာက လူ ၇၀၀၀ အထိ ေျပာင္းရ ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ပနဲတာကေပါအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ခံ ေနာ္ေဖာေစးဝါးက ေျပာၾကားသည္။ “ေနာက္ၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေန လူ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ အသက္ေမြးမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ပါတယ္”

တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လူ ၁၂၀၀ ကို ေမးျမန္းစစ္တမ္းျပဳထားေသာ အစီရင္ ခံစာတြင္ ရပ္ရြာအသက္ေမြးမႈ၊ ေသာက္ေရသုံးေရ ရရွိမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပ၊က်င့္သုံးမႈ တို႔ကိုအေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပင္ ဆည္တည္ေဆာက္ မႈေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေဘး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီျမစ္က တနသၤာရီတိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ ကူးသန္းသြားလာဖို႔ ျမစ္ကို အမွီျပဳေနရပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု သရဘြင္အေရွ႕ေက်းရြာမွ ေစာသန္းႏိုင္က ေျပာဆိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ အႀကီးစား ေရကာတာႀကီးေဆာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ေမြးမႈ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဓေလ့ထုံးထမ္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမိုင္း နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေရး သေကၤတေတြ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္”

ဆက္သြယ္ရန္

ေစာဆာဘိုး -09773962030   (TRIPNET)

မၿမစုေအာင္ -09960939600  (TRIPNET)

ေနာ္ေဖာေစး၀ါး- 09250244188 (ပနဲတာကေပါအဖြဲ႔)

ေစာေရာနယ္ (ခ) ေစာသန္းႏိုင္-09261612041 (သရဘြင္အေရွ႕ကမ္း- ခိုင္ၿမဲသစၥာေကာ္မတီအဖြဲ႔)

ထုန္ျပန္ခ်က္ျမန္မာဘာသာ PDF။

ထုန္ျပန္ခ်က္အဂၤလိပ္ဘာသာ PDF။

Related Posts:

Send this to a friend