အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

August 5th, 2019  •  Author:   Amyotha Hluttaw  •  1 minute read

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို (၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၁၂၄၅ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေရးရာေဆာင္ အမွတ္(I-17)ေအာက္ထပ္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးထပ္(ခ) ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးထပ္(ခ)ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ကို သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစေရး အတြက္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္လိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ခဲ့ၾကရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးထပ္(ခ)ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္က နိဂုံးခ်ဳပ္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ၁၃၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

မူလသတင္းကိုမူလေနရာတြင္ဖတ္ရန္။