ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္းက စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကို ပိိတ္ဆို႔ရန္ ေတာင္းဆို

Featured image

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူရန္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အသံဖိုင္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

ပဓာန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရန္

 

Send this to a friend