ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္းက စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကို ပိိတ္ဆို႔ရန္ ေတာင္းဆို

August 5th, 2019  •  Author:   UN Human Rights Office of the High Commissioner  •  1 minute read
Featured image

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူရန္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အသံဖိုင္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

ပဓာန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရန္