ဖိတ္ၾကားျခင္း – ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ MNHRC ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သံုးသပ္တင္ျပထားေသာ စာတမ္းတိုထုတ္ျပန္ပြဲ အခမ္းအနား

July 31st, 2019  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၄ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MNHRC Reform Working Group) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC)ကို ျပန္လည္ေသြးသစ္ေလာင္းရာတြင္ လိုအပ္မည့္ MNHRC ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာတမ္းတြင္ MNHRC ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ အားနည္းခ်က္ မ်ားႏွင့္  MNHRC မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း ထိုတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအားေကာင္း ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္အပိုင္းမ်ားကို အဓိကမီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားပါသည္။ MNHRC ၏ ယခုလက္ရွိသက္တမ္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာတမ္းတိုကို အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စြဲ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ (စေနေန႔)၊

အခ်ိန္ – ေနလည္ ၂း၀၀ မွ ၄း၀၀ နာရီ၊

ေနရာ – ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ၊ အမွတ္ ၂၂၁-၂၂၃၊ ေရႊဂံုတုိင္လမ္း၊ ေရႊဂံုတုိင္(အလယ္)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား

ေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးဒါရိုက္တာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔

သက္သက္ေအာင္၊ ဒါရုိက္တာ၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္

ေအာင္ခိုင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

ေမာင္ေဆာင္းခ၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ အသံအဖဲြ႔

ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခုိင္မင္း – +၉၅ ၉၂၆၁၀၀၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org

သဥၥာရႊန္းလဲ့ရည္ – +၉၅ ၉၇၉၅၅၇၄၇၇၅၊ thinzarshunleiyi@gmail.com

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) အား လြတ္လပ္အမွီခုိကင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိကာ ထိေရာက္ၿပီး ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အမွန္တစ္ကယ္ ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ (MNHRC Reform Working Group) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပါသည္။

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။