ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို ထိပါးလာျခင္း – တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာထားသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ)

July 26th, 2019  •  Author:   Network for Human Rights Documentation - Burma  •  0 minute read

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မူရင္းေနရာ၌ ၾကည့္ရန္။