ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို ထိပါးလာျခင္း – တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာထားသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ဖတ္ရန္ရယူပါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယူရန္Trust Building-brefing-paper-eng

Send this to a friend