အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ေဒသခံ(၈၀) ေက်ာ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ

မူရင္းကို ဖတ္လိုပါက ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend