အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ေဒသခံ(၈၀) ေက်ာ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ

July 18th, 2019  •  Author:   Ta'ang Women Organization  •  0 minute read

မူရင္းကို ဖတ္လိုပါက ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။