ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

July 5th, 2019  •  Author:   15 Civil Society Organizations  •  0 minute read