ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေကာ္သူးေလတစ္ခုုလံုုးဆိုုင္ရာေက်းရြာပိုုင္ဘံုုသစ္ေတာ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

July 4th, 2019  •  Author:   The First Community Forest Forum  •  1 minute read

ေကာ္သူးေလတစ္ခုုလံုုးဆိုုင္ရာေက်းရြာပိုုင္ဘံုုသစ္ေတာ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကိုု ၂ဝ၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ ၁ ရက္ ေန့မွ ၃ ရက္ ေန့အထိဖားအံခ႐ုိင္၊ ပုိင္က်ဳံၿမဳိ႕နယ္၊ ပိတခေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဌာေန တိုုင္းရင္း သားမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေကာ္သူးေလဗဟုိ၊ ခရုိ္င္၊ ၿမဳိ႕နယ္သစ္ေတာဌာနႏွင့္ ေက်းရြာလူထုပိုုင္ဘံုုသစ္ေတာ ေကာ္မတီမွကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အားလံုုးစုုစုုေပါင္းလူဦးေရ (၂၄၄) ဦးတက္ရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ခရုိင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလုိက္ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေက်းရြာလူထုပုိင္ဘုံသစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေကာ္သူးေလနယ္ေျမအတြင္းရွိဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက ေလ့လာသင္ယူခဲ့သလို မိမိတုိ႔၏ေဒသႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။

ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာကိုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အားေကာင္းေရး၊ လူထုတစ္ရပ္လံုးကိုအက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာ လက္ တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအားေကာင္းေစေရး၊ စသည္တို႕အတြက္ မည္သုိ႔အက်ိဳးျပဳေၾကာင္းကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ တက္ ေရာက္လာေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႕၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

၎အျပင္ ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလူမႈအက်ဳိးျပဳမႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာဆုိင္ရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၈) ရပ္ကုိ အတူတကြခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေကာ္သူးေလခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အထိ ခရိုင္ (၇) ခရိုင္တြင္ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၂၄၄,၅၉၈.၀၃ ဧကရွိ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ (၁၅၁) ခု ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ား၊ အႀကီးစားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာစသည့္ ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမတိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနလူထုတို႕၏ ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေသာ ေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ႀကီးမားစြာၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေခ်ာေမြ႔စြာေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရမည္။ ထို႔အျပင္ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိဘဲ တဖက္သတ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာ၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ စသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးသစ္ေတာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနျပည္သူလူမ်ား ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးဖ်က္သိမ္းရန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာ ေသာ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ညီညြတ္စြာေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“တို႔ေက်းရြာတို႔သစ္ေတာတို႔ရဲ့ဘဝ”

ဆက္သြယ္ရန္ – ပထမဆံုးအႀကိမ္ေကာ္သူးေလတခုလံုးဆိုင္ရာေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ေတာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
(၁) ေနာ္ေနးဆယ္ေဖါ – ဝ၉၇၈ဝ၄၈၈၈၂၂ (ကရင္ဘာသာ)
(၂) ေစာဂ်ဲမဲ – ဝ၉၇၉၂ဝ၄၄၁၃၁ (ကရင္၊ ျမန္မာဘာသာ)
(၃) ေစာကဲဒို – ဝ၉၄၅၃၂၈၁၆၂၉ (ကရင္၊ ျမန္မာဘာသာ)

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။