လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား

July 2nd, 2019  •  Author:   Athan – Freedom of Expression Activist Organization  •  0 minute read

လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရသည္ သက္တမ္းကာလအားျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္ ၃၉ လ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၃၉ လအတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ တရားစြဲဆိုေနမႈမ်ားကို အစိုးရ သာမကပဲ တပ္မေတာ္ကပါ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို အသံအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ၃၉ လ အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို သုေတသနျပဳထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။