လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္စိတ္ဝိေသသကြဲျပားမႈကို အဓမၼ ေဖာ္ထုုတ္ခံခဲ့ရပီး၊ နိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ ခံခဲ့ရသည့္ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္းအတြက္ တရားမွ်တေရး စုုေပါင္းေတာင္းဆိုုျခင္း ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

Related Posts:

Send this to a friend