“အိမ္မလြမ္းသူဘယ္သူရွိမလဲ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာသစ္ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္ေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ (IDP) မ်ားအား တန္းတူအခြင့္အေရးရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ေနာက္ထပ္ပစ္ပယ္မခံရေစေရးအာမခံႏိုင္ရန္ ၎တို႔အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ ၎တို႔အား လံုေလာက္စြာတိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အက်ဳိးရွိရွိပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ေပးေရးတို႔မွာ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး အေရးႀကီးေနပါသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ တအာင္း၊ ပအိုဝ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ေနေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔က “အိမ္မလြမ္းသူဘယ္သူရွိမလဲ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား” ဟူေသာ အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားအေရးကို အာ႐ံုစိုက္ထားပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္ဖိႏွိပ္မႈတို႔၏ ဆိုးဝါးလွေသာထိခိုက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ ထားကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူတို႔၏ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာမွ ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ လံုျခံဳေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္္ေရးျဖစ္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရး၊ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အပါအဝင္ လက္ငင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေနအထားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရး ေသခ်ာေစဖို႔လည္း ယခုအစီရင္ခံစာက ရည္ရြယ္သလို တစ္ဖက္၌လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ ၎ကာယကံရွင္မ်ား အျပည့္အဝအဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို အာမခံႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားသို႔ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကားမတတ္သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘာသာျပန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္းအျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရေသာ သံသရာႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည့္ ကာတြန္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတို တစ္ခုကိုလည္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔၊ မနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ (ရန္ကုန္စံေတာ္ခ်ိန္)

ေနရာ BEST WESTERN Green Hill Hotel ၊ ၁၂ ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဤအစီရင္ခံစာကို ပူးတြဲထုတ္ေဝသူမ်ားမွာ

 1. မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊
 2. ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔၊
 3. ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၊
 4. ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊
 5. ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး၊
 6. ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊
 7. ကရင္နီဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ၊
 8. ကရင္နီပညာေရးဌာန၊
 9. ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး၊
 10. ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ၊
 11. ကုန္းေက်ာရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း၊
 12. ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး – ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
 13. ပအုိဝ္းေဒသက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ၊
 14. ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၊
 15. တအာင္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

 သတင္းအခ်က္အလက္ ထပ္မံသိရိွလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

 • ေအာင္ခိုင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+ ၉၅ (၀)၉၂၆၁၀၀၉၉၉၅၊ [email protected] (အဂၤလိပ္/ျမန္မာ)

 • လားအဲဒို၊ ကြင္းဆင္းသုေတသနအရာရွိ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+ ၉၅ (၀)၉၇၉၇၉၂၈၀၀၇၊ [email protected] (အဂၤလိပ္/ျမန္မာ)

မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ အဂၤလိပ္ဘာသာ

Related Posts:

Send this to a friend