ကိုေပါလုႏွင့္ မဆိုင္းႏူးပန္တို႔အား တရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ကခ်င္စစ္ေရွာင္လူငယ္မ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ မူရင္းကို ၾကည့္ရန္။

Send this to a friend