ကိုေပါလုႏွင့္ မဆိုင္းႏူးပန္တို႔အား တရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ကခ်င္စစ္ေရွာင္လူငယ္မ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

June 13th, 2019  •  Author:   Kachin IDPs Youth Committe  •  0 minute read

ထုတ္ျပန္ခ်က္ မူရင္းကို ၾကည့္ရန္။