ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 

Related Posts:

Send this to a friend