ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ(ထိုင္းနယ္စပ္)မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

May 23rd, 2019  •  Author:   Shan Human Rights Foundation and Shan State Refugee Committee - Thai Border  •  1 minute read
Featured image

ဆက္သြယ္ရန္

စိုင္းလ်ဲန္း          +66 (0) 86 188-9827            (ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္)

စိုင္းရြက္လြင္      +66 (0) 97-173-1530            (ရွမ္း၊ ျမန္မာ)

နန္းခ်မ္ေတာင္း  +66 (0) 87-658-9551            (ရွမ္း၊ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္)

နန္းလြင္းဟြမ္     +66 (0) 82-189-0684            (ရွမ္း၊ ထိုင္း)

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ PDF.

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ PDF.

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ PDF.

အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာ၌ ဖတ္ရန္။