ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မန္က်ည္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္း

မူရင္းအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Send this to a friend