ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ထားရွိေသာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုုပ္ထုုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကယားျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ၏ သေဘာထားအေပၚ ကန္႔ကြက္ျခင္း

May 14th, 2019  •  Author:   Myanmar Cultural Research Society  •  1 minute read
Featured image

(၁) ကယားျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိသည္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္႐ုုပ္ထုုထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုုးဝေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎တိုု႔၏ သေဘာထားကို ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုုပ္တုုကိစၥ ေျဖရွင္းေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးပြဲတြင္ တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၂) အဆိုုပါ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္
– ကရင္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ လိုုလားခ်က္မ်ားကိုု ဆန္႔က်င္ရာေရာက္သည့္ အျပင္၊ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မကိုက္ညီျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ဟု ယူဆသည္။
– ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုုင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တစံုတရာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တျခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အျမင္တြင္လည္း သံသယရွိလာႏိုင္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိလူမ်ိဳးစုုအသီးသီး၏ သမိုုင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ လြတ္လပ္မႈတိုု႔အေပၚတြင္ အေလးထားေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသုုေတသနအသင္း အေနျဖင့္ အဆိုပါ သေဘာထားအေပၚ ကန္႔ကြက္လိုုက္သည္။