ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

Send this to a friend