ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

May 3rd, 2019  •  Author:   Kachin National Organisation  •  0 minute read