ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒါင္းတုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးအား မတရားဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ့သည့္အေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာကိဓၥအရပ္ရပ္မ်ားအား ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစႏုိင္ရန္အတြက္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း သံခ်ပ္ထုိးေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိမိတုိ႔ျမန္မာ ႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ကရက္မွ ၾကဳိဆုိ ေထာက္ခံပါသည္။

၂။ထုိသၾကၤန္ကာလအတြင္း သံခ်ပ္ထုိးေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားပတ္သတ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညွိပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ(၅၀၅)က ျဖင့္ ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ႕သည့္အေပၚ မိမိတုိ႔မွ ရႈတ္ခ်ပါသည္။

၃။လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖိႏွိပ္တားဆီးမႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ပုိမုိဖိႏွိပ္လာေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္အေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု မိမိတုိ႔မွ ရႈ႕ျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

၄။ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရာလုိျပဳလုပ္၍ လက္ရွိဖမ္းဆီးတရားဆြဲဆုိေနေသာ ေဒါင္းတုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးတုိ႔၏ အမႈအား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ေႏွာင္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားအား မတရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ရန္ မိမိတုိ႔မွေတာင္းဆုိပါသည္။

၅။တစ္ဆက္တည္းတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံကုိဦးေဆာင္ေနေသာ NLD အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မတရားဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆုိခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး၏ အမႈမ်ား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေပးရန္ မိမိတုိ႔မွ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ခြန္ထက္စုိး (အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး) – ၀၉ ၂၆၂ ၅၄၅ ၁၄၁
ကုိေဆးဂင္ (သဘာပတိ) – ၀၉ ၄၂၂ ၁၄၂ ၄၅၁

အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ သဘာပတိမ်ားအဖြဲ႕
ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ကရက္(SYCB)

Send this to a friend