အသံ – လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း (၁/၂၀၁၉)

သၾကၤန္ကာလအတြင္း သံခ်ပ္ထိုးေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါင္းဆို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္ဘက္က ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

Related Posts:

Send this to a friend