ထုတ္ျပန္ခ်က္ – နာဂရြာျပည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

Send this to a friend