ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစု၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend