ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေသာ ကရင္နီလူငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ သပိတ္စခန္းအား အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

February 11th, 2019  •  Author:   Burmese Women's Union  •  1 minute read

ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကရင္နီျပည္တြင္း အျမင္မတူသူ အခ်င္းခ်င္းၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ လူငယ္မ်ား ၾကားစိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသပိတ္ စခန္းကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္လူငယ္ (၅၅) ဦးအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း တို႕အတြက္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမွ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအရ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ နယ္ေျမ အျဖစ္တည္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၄၆ ေနာက္ပိုင္းမွသာ တန္းတူရည္တူမႈအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကို အတူတကြ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံလူငယ္မ်ားကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေလးစား၊ အသိ အမွတ္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရန္ အေျခအေနတရပ္ ဖန္တီးေပးမႈမရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢမွ ရႈျမင္ပါသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အသီးသီးသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူထု၏ အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို အတင္းအၾကပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသပိတ္စခန္းကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့ကာ သပိတ္ေမွာက္လူငယ္ (၅၅)ဦးအား ဖမ္းဆီးတရား စြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ေသြဖီေနသကဲ့သို႕ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္လည္း ပို၍ အလွမ္းကြာေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု မိမိတုိ႔မွ ရႈျမင္သည္။

ဤအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ (NLD) အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသူ/သား လူငယ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ၾကား၀င္ေျဖရွင္းသင့္ေပ သည္။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားအား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းေပးၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုးလုပ္ ေဆာင္ရန္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢမွ တုိက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

ေမာ္အယ္၀ါး (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) (+၉၅) ၉၇၉၀ ၇၈၆ ၉၃၀

မတင္တင္ညိဳ (မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕) (+၆၆) ၉၉၃ ၉၃၄ ၃၁၈

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မူလေနရာတြင္ ဖတ္ရန္။