စစ္ပြဲအတြင္းပိတ္မိျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေပးရန္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဖြဲ႕အစည္းအမည္မ်ား အျပည့္အစံုျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend