ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ – “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္ေပး”

ထုတ္ျပန္ခ်က္မူရင္းကို ဤေနရာ၌ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend