အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ မူရင္းကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend