စည္းလံုးညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပူးတြဲ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend