ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၈) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကညာခ်က္ အေပၚ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

November 16th, 2018  •  Author:   346 Civil Society Organizations  •  0 minute read

တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုုေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုုဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ဗဟိုုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းမ်ားကိုု ရယူအသံုုးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ ပုုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုုတင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုုပါ ဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၂၂ ပုုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ဥပေဒအတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီမွတ္ပံုုတင္ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၄င္းအျပင္ ဥပေဒပုုဒ္မ ၂၇ ပုုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ဗဟိုုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိပဲ ေျမလြတ္ ၊ ေျမလပ္ ၊ ေျမရိုုင္းမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသူ မည္သူမဆိုု ပုုဒ္မ ၂၂ ပုုဒ္မခြဲ (ခ) ပုုဒ္မခြဲငယ္ (၃) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကိုု ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုုသူကိုု ၂ ႏွစ္ထက္မပိုုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ က်ပ္ ၅ သိန္းထက္မပိုုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၄င္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ႏွင့္ အဆိုုပါ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ အေပၚ မိမိတုုိ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၂၇ ဖြဲ႕၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္

ကိုစည္သူ 09790739488
မိခမြန္း 09401601822
အဲလက္စ္ 09785175874
ကိုရဲလင္းျမင့္ ‭ 09791685056‬
ကိုသန္႔စင္ ‭ 09422190691

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည္အစံုကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။