ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႉေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေလ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္

Read this statement in English HERE.

Send this to a friend