Statement 149 Views

သတင္းသမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းအား အဆံုးသတ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

November 2nd, 2018  •  Author:   Assistance Association for Political Prisoners  •  1 minute read

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းအား အဆံုးသတ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ရွိေသာ သတင္းသမားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည့္ျပင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္နယ္ပယ္သည္လည္း ပုိ၍ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ ပံုမွန္ ရရွိသင့္ေသာ သတင္းရယူ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သတင္းသမား ၂၂ ဦးသည္ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းတင္ျပခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ရန္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။

• ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တို႔သည္ တရားမဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္ ကိုးလၾကာ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ခုႏွစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

• ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ အေျခခံက်ေသာ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လွ်က္ရွိသည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ ပံုမွန္အတိုင္း သတင္းရယူ ေရးသားတင္ျပျခင္း သေဘာသဘာဝသည္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ခ်ိဳးေဖာက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး သတင္းသမားအမ်ားစုသည္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံေနၾကရသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ သတင္းသမား ၁၆ ဦးသည္ ထိုပုဒ္မျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။

• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား ေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးကိုေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသည္ဟုဆိုကာ အီလဲဗင္းသတင္းဌာနမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာႏွင့္ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္တို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့သည္။

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ထားဝယ္အေျခစိုက္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကိုု မဲဆြယ္အၿပဳံး အမည္ရ သေရာ္စာေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာပုဒ္မ ၂၅ (ခ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္အား တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအား ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လည္း ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ပလပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အမွာစကားသည္ မတရားဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ သာမက ေသေစႏိုင္ေလာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆိုးဝါးစြာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း သတင္းသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစေသာ အမွန္တရားႏွင့္ ၎တို႔ ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရမွ ေရးသားေစလိုျခင္းမရွိပါဟု ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွလည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ အမွန္တရား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ မရွိေတာ့ပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံေနၾကရေသာ သတင္းသမားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေလာကကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ရုတ္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းသမားမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ ဖန္တီးေနမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါရန္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ အစိုးရအား အေလးအနက္ တိုက္တြန္း အႀကံဳျပဳအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မူရင္းကို ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။